นโยบายความเป็นส่วนตัว 

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวัง
เมื่อกด หรือ ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ลงทะเบียน"
"ข้าพเจ้าตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของยูพิค"
“ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของยูพิค”
หรือ ตามถ้อยคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่บนหน้าลงทะเบียนของยูพิค
ท่านได้รับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
และท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้
เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายนี้ 

1.นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น 

1.1 ยูพิคและบริษัทในเครือ
(เรียกรวม หรือเรียกรายบุคคลว่า “ยูพิค” หรือ “เรา) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ นิติบุคคลยูพิคที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ บริษัท คาไทค์ โกลบอล
จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือรวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง บริษัท ลาซาด้า จำกัด และ ยูพิค
เซาท์อีส เอเชีย จำกัด 

1.2 ในการให้บริการของเราแก่ท่าน
หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน)
เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ
และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้
ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
แพลตฟอร์มจะหมายความรวมถึงแพลตฟอร์มของผู้ขายที่เกี่ยวข้องด้วย 

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม
ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
และได้รับมาระหว่างการให้บริการ หรือ การให้เข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน ผู้ใช้ของเรา,
ไม่ว่าท่านจะใช้งานแพลตฟอร์มของเราในฐานะของผู้ซื้อหรือผู้ขาย
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ
และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

1.4 ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ร่วมถึงอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมีสำหรับกรณีเฉพาะอื่นๆ
เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน
เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน
 

1.5 เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต
จะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้
และจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ
ทั้งนี้หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การที่ท่านใช้บริการต่อไป
การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือการใช้บริการ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้า
(ตามที่ได้กำหนดในเงื่อนไขการใช้) บนแพลตฟอร์ม หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ 

1.6
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อกำหนดในสัญญา
และข้อกำหนดการให้ความยินยอมอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้
เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา
และไม่ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว
เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

1.7 ข้อกำหนดทั้งหมดนี้ใช้กับผู้ใช้งานยูพิค
ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือยูพิคเกอร์ (Youpikker) เว้นแต่มีการกำหนดให้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อ,
ผู้ขาย, หรือยูพิคเกอร์ (Youpikker) 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ
ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น
(ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)
หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่เราได้เข้าถึงหรืออาจเข้าถึง 

2.2 ระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและบริการใดๆ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ
หรือยูพิคเกอร์ 

(1) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
เช่น ชื่อ เพศ รูปภาพโปรไฟล์และวันเกิดของท่าน  

 (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น
ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่งสิ่งของ
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์  

(3) ข้อมูลไบโอเมทริกซ์
เช่น ไฟล์เสียงเมื่อท่านใช้ระบบการค้นหาด้วยเสียงของเรา
และใบหน้ารวมถึงส่วนประกอบอื่นของร่างกายและเสียงของท่าน
และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งในวิดีโอของท่านเมื่อท่านได้อัปโหลดวิดีโอนั้นบนแพลตฟอร์ม 

(4) ข้อมูลบัญชี
เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายละเอียดบัตรเครดิต
และรายละเอียดการชำระเงิน
(ข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวอาจถูกเก็บโดยตรงจากบริษัทในเครือของเรา
และ/หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการการชำระเงิน) 

(5) ข้อมูลธุรกรรม
เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน และรายละเอียดอื่นๆ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน  

(6) ข้อมูลทางเทคนิค
เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน
ประเภทและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ การตั้งค่าเขตเวลา และที่ตั้ง
ประเภทและรุ่นของโปรแกรมฝังที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขประจำเครื่อง ตัวเลขเฉพาะในอุปกรณ์และข้อมูล คุกกี้ (หากมี)
และเทคโนโลยีอื่นบนเครื่องมือของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม  

(7) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน
การสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับท่าน ความสนใจ ความพึงพอใจ ความเห็น และคำตอบต่อการสำรวจของท่าน 

(8) ข้อมูลการใช้งาน
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม
การเข้าชมสินค้าและบริการหรือการชมเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม รวมถึงเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์ม
ข้อมูลและสิ่งที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่ที่เข้าใช้
รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนที่ท่านจะมาที่แพลตฟอร์มและสถิติอื่นๆ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(9) ข้อมูลที่ตั้ง
เช่น เมื่อท่านเก็บภาพและแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับเราในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอ
และได้อัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม 

(10) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
เช่น การสนใจของท่านสำหรับการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเรา
ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่าน การสนทนาของท่าน
อีเมลหรือประวัติการโทรบนแพลตฟอร์ม หรือกับผู้ให้บริการผู้ขายบุคคลภายนอก และ 

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม
เราอาจขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันพิสูจน์ตัวตน (อาทิ
สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ)
หรือหากเราเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา 

 

(ข) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย 

(1) ข้อมูลระบุตัวบุคคลและการติดต่อ
เช่น ชื่อ วันเกิดหรือชื่อบริษัท ที่อยู่ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (อาทิ เลขทะเบียนบริษัท
ใบอนุญาตทางธุรกิจ ข้อมูลทางภาษี ข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นและอื่นๆ) 

(2) ข้อมูลบัญชี
เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายละเอียดบัตรเครดิต และรายละเอียดการชำระเงิน
(ข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวอาจถูกเก็บโดยตรงจากบริษัทในเครือของเรา
และ/หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการการชำระเงิน) 

 (3) ข้อมูลธุรกรรม เช่น
รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน 

(4) ข้อมูลทางเทคนิค
เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน
ประเภทและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ การตั้งค่าเขตเวลา และที่ตั้ง
ประเภทและรุ่นของโปรแกรมฝังที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขประจำเครื่อง ตัวเลขเฉพาะในอุปกรณ์และข้อมูล คุกกี้ (หากใช้)
และเทคโนโลยีอื่นบนเครื่องมือของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

(5) ข้อมูลโปรไฟล์
เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน การสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับท่าน ความสนใจ
ความพึงพอใจ ความเห็น และคำตอบต่อการสำรวจของท่าน 

(6) ข้อมูลการใช้งาน
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม
การเข้าชมสินค้าและบริการหรือการชมเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม รวมถึงเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์ม
ข้อมูลและสิ่งที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่ที่เข้าใช้
รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนที่ท่านจะมาที่แพลตฟอร์มและสถิติอื่นๆ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(7) ข้อมูลที่ตั้ง
เช่น
เมื่อท่านเก็บภาพและแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับเราในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอและได้อัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม
 

(8) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
เช่น การสนใจของท่านสำหรับการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเรา
ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่าน การสนทนาของท่าน
อีเมลหรือประวัติการโทรบนแพลตฟอร์ม หรือกับผู้ให้บริการผู้ขายบุคคลภายนอก 

(9) ข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันพิสูจน์ตัวตน
(เช่น สำเนาเอกสารยื่นยันตัวตนที่ออกโดยราชการ อาทิ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน
และอื่นๆ)
หรือหากเราเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา  

 วิธีการที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

2.3 ในระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์ม
และข้อกำหนดการให้บริการของเรา
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก)
เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์) (ข) เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา
(ทั้งในฐานะผู้ซื้อ หรือผู้ขาย) 

(ค) ในฐานะผู้ขาย
เมื่อท่านระบุรายการสินค้า และ/หรือบริการสำหรับขายบนแพลตฟอร์มและดำเนิน ธุรกรรมกับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางแพลตฟอร์ม 

(ง) เมื่อท่านสมัครใช้งานหรือใช้บริการอื่นใด
(จ) เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม 

(ฉ) เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใดๆ
ที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่มีบนแพลตฟอร์มหรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา 

(ช) เมื่อท่านใช้งานระบบฟังก์ชั่น
แอปพลิเคชั่นขนาดย่อม หรือเกมส์โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่บน แพลตฟอร์ม หรือ บริการ 

(ซ)
เมื่อท่านบันทึกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม 

(ฌ) เมื่อท่านใช้ระบบการพูดคุยบนแฟลตฟอร์ม
 

(ญ) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งพิมพ์หรือสื่อการตลาดของเรา 

(ฎ) เมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขัน
การส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจความคิดเห็น 

(ฏ) เมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแคมเปญในแพลตฟอร์ม 

(ฐ) เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา
หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเราทางอื่นใดผ่านการให้บริการภายนอก หรือ แอปพลิเคชั่นอื่น
เช่น เฟสบุ๊ค หรือ กูเกิ้ล 

(ฑ) เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ
บนแพลตฟอร์มโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม
หรือเมื่อท่านโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่ได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม 

(ฒ) เมื่อบุคคลภายนอกยื่นเรื่องร้องเรียนท่าน
หรือเนื้อหาที่ท่านได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม และ 

 (ณ) เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรานอกระบบอินเตอร์เน็ต
ซึ่งรวมทั้งเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา 

2.4 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน
บุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน
และบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่เราที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านและหรือดำเนินการตามหน้าที่การให้บริการในนามของเราหรือกับบุคคลที่เราร่วมงานด้วย
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน แหล่งข้อมูลทางราชการ
ผู้ให้บริการทางการเงิน เครดิตบูโร การจัดส่ง การตลาด และบริการอื่นของคู่ค้า)
บริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ
ตามที่ระบุในข้อนี้ โปรดดูข้อ10
ด้านล่างเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2.5 เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทในเครือของเรา
เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสำหรับและที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เราทำงานกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือนั้น
หรือตามการร่วมงานของเรากับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ
หรือสำหรับการดำเนินการตรวจสอบการยืนยันหรือการสอบทาน
ระหว่างการใช้บริการและการใช้แพลตฟอร์มของท่าน ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ความยินยอม
(ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมกับเรา บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา)
ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทในเครือของเรา
มายังยูพิคเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อกำหนดอื่นๆ 

2.6 ท่านต้องส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
และไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิด และท่านต้องจัดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน
และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เรา
เรามีสิทธิในการร้องขอเอกสารและดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ของเราหรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย 

2.7 เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางหมวดหมู่
ได้เมื่อท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับเราเท่านั้น หรือได้ให้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา
หรือได้เพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการให้เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราบางประเภทหรือบางรูปแบบการใช้งานแก่ท่านได้
หรืออาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ 

2.8 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา
ท่านให้คำรับรองและรับประกันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราได้รับความยินยอมที่จำเป็น ใบอนุญาต
และการอนุญาตจากบุคคลภายนอกนั้นที่จะแบ่งปันและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาให้แก่เรา และเพื่อให้เราเก็บรวบรวม
จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ 

2.9 หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราโดยใช้บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ยูพิคกับบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
หรือใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์อื่นของยูพิค
เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจมอบให้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่านตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว
และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 วัตถุประสงค์การใช้ 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือทางบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ
หรือยูพิคเกอร์ 

(1) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับสินค้า
(ไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) 

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านยื่นผ่านทางแพลตฟอร์ม 

เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ
บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของเรา) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ
กรมศุลกากร) สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน  

เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า
เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ 

เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน
(รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ
ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก
อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา  

 

(2) การให้บริการ 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม 

เพื่อดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน
(หากมี) 

เพื่อแสดงชื่อ
ชื่อผู้ใช้ หรือรายละเอียดผู้ใช้ของท่านบนแฟลตฟอร์ม (รวมถึงรีวิวใดๆ
ที่ท่านอาจโพสต์) 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้แอปพลิเคชั่นขนาดย่อมบนแฟลตฟอร์ม 

เพื่อตอบปัญหา
ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเรา 

เพื่อแสดงคะแนนบนตารางคะแนนบนแพลตฟอร์มสำหรับแคมเปญ
เกมส์โทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมอื่นใด 

เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นสามารถทราบตัวตนของท่าน
(ผ่านทางระบบ “ค้นหาเพื่อนของฉัน” หรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน)
ในฐานะผู้ใช้บริการ เพื่ออนุญาตให้ท่านค้นหาผู้ใช้อื่นและเชื่อมต่อกับพวกเขาบนแพลตฟอร์ม
และเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสังคมบนแพลตฟอร์มของเรา (หากมี) 

เพื่อประเมินเอกสารการสมัครใช้บริการเงินกู้ของท่าน
และ/หรือเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการช่วยเหลือทางการเงิน
(หากมี) และ 

เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมลูกค้าสมาชิกที่ภักดีของบุคคลภายนอก
(รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ขายหรือแบรนด์)
ซึ่งเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มของเรา 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำผู้ใช้ใหม่ 

เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านที่มีกับเรา
(หากมี)  

เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
(รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การโอนเงิน
หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ
ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก
อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา  

 (3) การตลาดและการโฆษณา 

เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน
หรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา (ทั้งนี้
เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว) 

เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือของผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราบนแฟลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว
(ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว) 

เพื่อช่วยเราทำการตลาดและทำการโฆษณา
และ 

เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา
เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ)
ที่ท่านได้อัปโหลดหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา)
เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์ม 

 

(4) วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการ 

เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต 

เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง 

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ
ที่ท่านได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม 

เพื่อทำการเก็บสถิติและทำการวิจัยสำหรับใช้ภายในและสำหรับการรายงาน
และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย 

เพื่อเก็บ
เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เพื่อป้องกัน
หรือเพื่อสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว การทุจริต
การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิด ใดๆ
ที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
หรือเกี่ยวกับเหตุใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือไม่  

เพื่อการดำเนินการสอบทานธุรกิจ 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดทางกฎหมาย (รวมถึง การแสดงชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบริษัทของท่าน
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใดๆ
หรือกรณีอื่นใด ตามที่เราเห็นสมควร 

เมื่อจำเป็น
เพื่อป้องกันอันตรายใดๆ ต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย  

(5) การวิเคราะห์ ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจ
และการพัฒนา 

เพื่อทำความข้าใจประสบการณ์การใช้บริการของผู้ใช้งานของท่าน
เกี่ยวกับการบริการและแพลตฟอร์ม 

เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่างๆ
บนแพลตฟอร์ม และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน 

เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้แพลตฟอร์ม 

เพื่อทำการสำรวจความเห็น
รวมถึงการค้นคว้าจากข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน  

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันของเรา
(อาทิ เทคโนโลยีการจดจำเสียง เป็นต้น)
ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้หรือด้วยวิธีการอื่นใด 

เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา
(ไม่ว่าให้กับเราโดยตรงหรือให้กับบุคคลที่สาม) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม
และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น  

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน 

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเราเพิ่มเติม
และ 

เพื่อรู้จักผู้ซื้อของเราให้มากขึ้น 

 

 (6) อื่นๆ 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ และ  

เพื่อดำเนินกระบวนการเลือกอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น
 

 (ข) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย 

 (1) การให้บริการ 

เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้บริการของท่าน
หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม 

เพื่อจัดส่ง
หรือส่งสินค้าที่ท่านจัดจำหน่าย หรือจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม
เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก (อาทิ
บริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นคู่ค้าของเรา) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ
กรมศุลกากร) เพื่อดำเนินการจัดส่งหรือส่งสินค้าที่ท่านจัดจำหน่ายหรือได้จำหน่าย  

เพื่อตอบปัญหา
ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา 

เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ท่านนำส่ง
และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครเข้ามาเป็นผู้ขายกับเราบนแพลตฟอร์ม
ซึ่งรวมถึงเพื่อการทดสอบทางเทคโนโลยีเพื่อให้การสมัครเข้าใช้งานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านที่มีกับเรา
(หากมี)  

เพื่อแสดงชื่อ
ชื่อผู้ใช้ หรือข้อมูลของท่านบนแพลตฟอร์ม 

เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
(รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การโอนเงิน
หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ
ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก
อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา  

เพื่อประเมินเอกสารการสมัครใช้บริการเงินกู้ของท่าน
และ/หรือเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ขายของท่าน
(เมื่อมีการใช้บริการ)  

เพื่อให้บริการการขนส่งเพิ่มเติมใดๆ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจัดส่งไม่สำเร็จ หรือการคืนสินค้าโดยลูกค้า และ 

เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าไปยังท่าน
(ซึ่งอาจดำเนินการโดยผู้ขนส่งที่เป็นคู่ค้าของเรา) 

(2) การตลาดและการโฆษณา
 

เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
บนแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว) และ 

เพื่อช่วยเหลือเราในการทำการตลาดและการโฆษณา
 

(3) วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการ
 

เพื่อทำการเก็บสถิติและทำการวิจัยสำหรับใช้ภายในและสำหรับการรายงาน
และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย 

เพื่อเก็บ
เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เพื่อป้องกัน
หรือเพื่อสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว การทุจริต
การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิด ใดๆ
ที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
หรือเกี่ยวกับเหตุใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือไม่  

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดทางกฎหมาย (รวมถึง การแสดงชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบริษัทของท่าน
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใดๆ หรือกรณีอื่นใด
ตามที่เราเห็นสมควร 

เมื่อจำเป็น
เพื่อป้องกันอันตรายใดๆ ต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย  

เพื่อดำเนินการใดๆ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การบังคับใช้ และการขอให้ระงับการเผยแพร่
ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัปโหลดลงบนแพลตฟอร์ม 

เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง 

เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต
และ  

เพื่ออำนวยความสะดวกในการระงับการเผยแพร่สินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุมจากแพลตฟอร์มของเรา 

(4) การวิเคราะห์
ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนา  

เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม 

เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการและแพลตฟอร์ม
 

เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่างๆ
บนแพลตฟอร์ม และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน 

เพื่อทำการสำรวจความเห็น
รวมถึงการค้นคว้าจากข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันของเรา (อาทิ เทคโนโลยีการจดจำเสียง เป็นต้น)
ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้หรือด้วยวิธีการอื่นใด 

เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา
(ไม่ว่าให้กับเราโดยตรงหรือให้กับบุคคลที่สาม)
เพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น และ 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน 

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเราเพิ่มเติม
และ 

เพื่อรู้จักผู้ขายของเราให้มากขึ้น 

(5) อื่นๆ
 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ที่เราได้รับการให้ความยินยอมจากท่าน และ  

เพื่อดำเนินกระบวนการเลือกอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น
 

 เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใดบ้าง
 

3.2 เราอาจแบ่งปัน
(หรือ อนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุด้านบน
โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่าน
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

(1) ผู้ให้บริการ
(อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่างๆ
อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยตลาดและลูกค้า การทำแบบสอบถาม สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า
บริการติดตั้ง ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น  

(2) ผู้ให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว
และ 

(3) ผู้ใช้งานอื่น
ของแพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้บริการอื่น 

3.3 ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว
เราจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอก
และบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใดๆ
ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน
และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น
 

3.4 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ
การควบรวมและการซื้อกิจการไม่ว่าส่วนใดของธุรกิจของเรา ทั้งนี้
เฉพาะกรณีที่เราได้ดำเนินการใดๆ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ  

3.5 เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
อย่างไรก็ดีเราจะไม่โอนหรือหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกราชอาณาจักรเว้นเสียแต่ว่าการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย
 

ผู้ให้บริการภายนอก 

3.6 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผผู้ให้บริการภายนอกของเรา
หรือบริษัทในเครือของเรา (อาทิ ผุ้ให้บริการการชำระเงิน)
เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือเหล่านั้นสามารถเสนอบริการต่างๆ
แก่ท่านได้นอกเหนือจากบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและแพลตฟอร์มของเรา
การที่ท่านให้ความยินยอมและเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
หรือบริษัทในเครือของเราให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะได้ตกลงร่วมกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว
เมื่อท่านได้ยอมรับการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา
การเก็บ ใช้ เปิดเผย เก๋บรักษา โอน หรือการประมวลผลข้อมูลของท่าน (รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใดๆ
ของท่านที่เราได้เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าว)
จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว
ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการยอมรับ
หรือการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
หรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น
 

4. การเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้
เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมต่อการใช้
เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยการติดต่อมายังเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้
ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข และ/หรือ ข้อจำกัดที่กำหนดภายใต้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ 

4.2 โปรดรับทราบว่าหากท่านแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านต่อการใช้
เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราตามวัตถุประสงค์และตามลักษณะที่ระบุด้านบน
หรือใช้สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เราอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะให้บริการของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ
ที่เรามีกับท่านต่อไปได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน
หรือหยุดปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เราขอสงวนสิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาใดๆ
ที่เรามีภายใต้กฎหมายในสถานการณ์ดังกล่าว  

ข้อมูลการตลาด 

4.3 ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดได้เสมอผ่านการตั้งค่าในแอพลิเคชั่นมือถือ
หรือระบบยกเลิกการรับข้อมูลซึ่งอยู่ในข้อมูลทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา
 

5. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
 

5.1 ในการที่ท่านจะใช้แพลตฟอร์มต่อไปและเพื่อให้เราให้บริการกับท่าน
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรานั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีเหตุให้ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน  

5.2 ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์ม 

5.3 เราได้ดำเนินการให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วแก่บุคคลภายนอก
หรือบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แล้วในกรณีที่ยังคงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น
 

6. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

6.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ได้
หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอาจได้ใช้ เปิดเผย เก็บ
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางการตั้งค่าข้อมูลของบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม
หรือโดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ระบุด้านล่าง
และท่านอาจขอให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการไม่ครบถ้วนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยผ่านช่องทางเดียวกัน
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน
เราอาจจะต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องขอนั้น
เราอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้หากเราเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล
ทั้งนี้ เมื่อสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย  

6.2 เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
เราขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าดำเนินการตามสมควรสำหรับการเรียกคืนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยเราจะแจ้งรายละเอียดค่าดำเนินการให้ท่านทราบก่อนการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน 

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

7.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้เสียหาย
ใช้ในทางที่ผิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความเสี่ยงใดที่มีลักษณะดังกล่าว
เราได้จัดให้มีมาตรการการจัดการทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม อาทิ 

(ก) จำกัดการเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง  

(ข) ดำเนินการให้มีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 

(ค) ใช้ระบบ
128-บิต เอสเอสแอล
(มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต)
อันเป็นเทคโนโลยีที่มีกระบวนการในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการประเมินผลข้อมูลทางการเงินของคุณ 

(ง) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย 

7.2 ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร
ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
แม้เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้
เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ  

 

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 

 

8.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่เราต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย
หรือตามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  

8.2 เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่าน
ทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
และไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป  

9. ผู้เยาว์ 

 

9.1 ยูพิคไม่จำหน่ายสินค้าใดๆ
ให้กับผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ให้มีความหมายเดียวกับผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด)
หรือมีเจตนาที่จะให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือให้ผู้เยาว์ใช้แพลตฟอร์ม
และเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

9.2 ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอายุมากกว่าอายุของผู้เยาว์และท่านมีความสามารถในการรับทราบเข้าใจและยอมรับตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้เฉพาะภายใต้การดูแลของบุพการี
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย  

9.3 หากท่านอยู่ในฐานะบุพการี
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าว โปรดห้ามผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับยูพิค
ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้กับยูพิค
ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว 

9.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน
ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม
และต้องดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง 

 10. การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
 

10.1 เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจใช้
คุกกี้ เว็บ
บีคอนและเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการให้บริการแก่ท่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน
 

10.2 เมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน
เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็ปไซต์
ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งานตามที่ระบุในส่วนที่ 2
ด้านบน  

10.3 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยเราให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่เรามี
รวมถึงเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น
และข้อมูลยังถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยให้เราพัฒนาบริการและแพลตฟอร์มให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับท่าน
รวมถึงให้เราสามารถแสดงโฆษณาของสินค้า บริการ และฟังก์ชั่นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้มากขึ้น 

10.4 คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก
(ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข)
ที่อยู่ในหน่วยความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ
คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าวได้ เว็บ
บีคอนคือรูปกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่บนการบริการและแพลตฟอร์มของเรา เว็บ บีคอนนั้นช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมเพจดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน 

10.5 ท่านอาจจัดการและลบข้อมูลคุกกี้ผ่านบราวเซอร์ของท่าน
หรือฟังก์ชั่นการตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน
อย่างไรก็ดีคุกกี้บางอย่างจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานหลักของระบบ (อาทิ
การเพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้าของท่าน) ดังนั้น
การเปลี่ยนหรือการลบคุกกี้อาจมีผลกระทบกับระบบการทำงานที่ใช้บนแพลตฟอร์มหรือกับบริการของเรา
 

11. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

11.1 แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก
อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน
เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร 

12. คำถาม
ผลตอบรับ ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้อง 

12.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
โปรดอ้างถึงรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

12.2 หากคำถามของท่านไม่อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อยของเรา
หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
หรือวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โปรดติดต่อเรามาทางระบบสนทนาออนไลน์ของเรา หรือท่างช่องทางดังนี้ 

บริษัท คาไทค์ โกลบอล จำกัด  

ที่ตั้ง 2525
อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 2/1001-2/1002  

ถนนพระรามที่4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร